🌈 React for CLIs

使用组件构建和测试CLI输出

相关的项目 - 更多比较

154 9.9k 775

R react-intl - 国际化React应用。这个库提供了React组件和API来格式日期、数字和字符串,包括多元化和翻译处理
 
10.0 5.7
  前天
286 9.3k 1.6k

R React + Redux 入门套装,带有 Babel , 热重载,测试,代码检测和一个可用的示例
 
10.0 3.7
  6天前