orangeladybug
orangeladybug

df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*

个人简介
df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*
  • 2016-10-17 10:26:51
  • 2019-05-19 21:49:16
  • 主页被访问次数: 19617