redis-dqueue 是基于 redis + Java 8 延迟队列库

redis-dqueue 是基于 redis + Java 8 延迟队列库

相关的项目 - 更多比较

Popular
791 9.7k 5.2k

R RocketMQ是一个低延迟,可靠,可扩展,易于使用的面向消息的中间件,诞生于阿里巴巴大规模消息业务。
 
10.0 10.0
  23天前
Popular
790 9.7k 5.2k

A 具有低延迟,高性能和可靠性,万亿级容量和灵活可扩展性的分布式消息传递平台
 
10.0 10.0
  23天前
Popular
364 4.7k 545

A Aeron是一个可靠高效的UDP单播、UDP多播和IPC消息传递器
 
10.0 10.0
  昨天