ExoVideoView 是一款基于ExoPlayer开发的视频播放器.

ExoVideoView可以做什么 1.自动处理音频焦点。 2.根据传感器自动处理方向。 3.手势支持。 4.多清晰度选择支持。 5.为控制器添加自定义布局. 6.调整显示大小。 7.自定义controller。 8.支持调整控件的可见性。