GibsonAnna
GibsonAnna

df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*

个人简介
df /media/mountpoint |egrep -o '^[/a-z0-9]*' 从挂载点获取设备信息*
  • 2016-10-20 21:01:34
  • 2018-01-13 16:16:08
  • 主页被访问次数: 699