chiphuyen - Netflix. NLP & Deep Learning. Teaching "TensorFlow for Deep Learning Research" @ Stanford.

斯坦福大学面向Tensorflow深度学习研究课程(2018)代码

斯坦福大学面向Tensorflow深度学习研究课程(2018)代码

相关的项目 - 更多比较

643 9.3k 2.1k

O OpenFace 是 卡耐基梅陇(CMU)大学的一个图像+机器学习项目,整体程序包含:人脸发现,特征提取,特征神经网络训练,人脸识别这四部分
 
10.0 0.5
  27天前
643 9.3k 2.1k

L 利用深度神经网络实现人脸识别
 
10.0 0.5
  27天前